......
OŚWIADCZENIE RESORTU PIASECZNO W SPRAWIE LIKWIDACJI.

Ośrodek wypoczynkowy Resort Piaseczno został wybudowany przez rodzinną Spółkę, która przez ostatnie 7 lat prowadziła nierówną, sądową walkę z Gminą Ludwin w sprawie wywiązania się Gminy z zawartej z nią umowy. Ostatnie zaś działania Gminy Ludwin doprowadziły do takiej sytuacji, w której dalsze prowadzenie działalności przez Spółkę stało się niemożliwe.

Spółka w 2007 roku zawarła z Gminą Ludwin umowę, na mocy której zobowiązała się do wybudowania ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Piaseczno na nieruchomości należącej do Gminy Ludwin. W zamian Gmina Ludwin zobowiązała się do sprzedaży tej nieruchomości z chwilą zakończenia inwestycji.

Po wybudowaniu i wyposażeniu ośrodka za ponad 20mln złotych Spółka w 2011 roku zwróciła się do Gminy Ludwin z propozycją zakupu nieruchomości zgodnie z umową, na co w odpowiedzi Gmina poinformowała, że nieruchomość nie jest na sprzedaż. W takiej sytuacji stało się jasne, że cała inwestycja dokonana przez Spółkę została zawłaszczona przez Gminę, a Spółka została całkowicie pozbawiona funduszy z powodu braku możliwości kredytowania i zwrotu pożyczonych na inwestycję nakładów jako, że nie posiadała tytułu własności do zabudowanych przez nią gruntów. Przy tej okoliczności okazało się, że Gmina Ludwin nigdy nie miała prawa sprzedaży nieruchomości gdyż nieprzerwanie od 1991 roku toczyło sie postępowanie o zwrot tej nieruchomości byłym właścicielom, a prawo zabrania gminom sprzedaży przy toczącym się postępowaniu zwrotowym. Spółka więc od samego początku została wprowadzona przez Gminę Ludwin w błąd, a Gmina po prostu wyłudziła od Spółki dokonanie tej inwestycji na swoim gruncie, zwłaszcza, że w umowie zagwarantowała, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Z tego też powodu oraz z powodu braku jakiejkolwiek możliwości porozumienia się z Gminą Spółka w 2011 roku skierowała sprawę na drogę sądową prosząc, aby Sąd rozwiązał umowę i nakazał Gminie dokonania zwrotu Spółce 13mln za poniesione nakłady. Spółka nie zwróciła się do Sądu o odszkodowanie, a jedynie o zwrot nakładów w wysokości 13mln, które wcześniej Gmina Ludwin zagwarantowała Spółce na piśmie, a których to właścicielem stała się samoczynnie.

W grudniu 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł winę Gminy Ludwin i nakazał zwrot nakładów Spółce. Jednakże w styczniu 2017 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił całkowicie wyrok i orzekł, że Spółce nic się nie należy, że chęć zakupu nieruchomości była jedynie niespełnionym marzeniem Spółki oraz że Gmina Ludwin w niczym nie wprowadziła Spółki w błąd, gdyż postępowanie zwrotowe nieruchomości nie jest obciążeniem, ani roszczeniem. Polemizując z tym orzeczeniem można powiedzieć, że Spółka za 20mln złotych spełniła swoje marzenie zrobienia Gminie Ludwin prezentu w postaci ośrodka wypoczynkowego, a żadne postępowanie przeciwko jakiejkolwiek gminie nie jest i nie może być traktowane jako obciążenie lub roszczenie. W maju 2017 roku Spółka złożyła do Sądu Najwyższego kasację, która postanowieniem Sądu z października 2017 roku została dopuszczona do rozprawy.

Pomimo toczącego się postępowania sądowego oraz retoryki obowiązku podatkowego Spółki, Gmina Ludwin postanowiła samoczynnie wyeliminować Spółkę i rozpoczęła przeciwko niej egzekucje podatkowe. Wykorzystując klauzule natychmiastowej wykonywalności, które nie uwzględniają odwołań i racji podatnika Gmina wystawiła Spółce tytuły wykonawcze, które zblokowały Spółce wszystkie konta bankowe oraz inne źródła finansowania. Jednocześnie w celu uzyskania maksymalnego dochodu podatkowego Gmina Ludwin bez wiedzy i zgody Spółki zmieniła zaszeregowanie gruntów na nieruchomości, likwidując lasy, łąki i nieużytki poprzez zamianę ich wszystkich na tereny służące do prowadzenia działalności gospodarczej, dla których stawka podatkowa jest najwyższa, co przy prawie 10ha powierzchni doprowadziło do powstania sum astronomicznych. Jakby to było mało Gmina przygotowuje następne egzekucje, które prawdopodobnie mają na celu doprowadzenie Spółki do upadłości i w ten sposób wyeliminowanie jej całkowicie jako podmiotu gospodarczego.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt całkowitej utraty zdrowia przez głównego udziałowca Spółki dalsza działalność Resortu Piaseczno przestała być możliwa i Spółka rozpoczęła proces likwidacyjny ośrodka wypoczynkowego.
- wesela Lublin- wesela Łęczna- Bankiety Lublin- Bankiety Łęczna - Imprezy integracyjne Lublin